Hizmet Sözleşmesi ve Kurallar

MMO Tutkunları Forum Genel Kuralları

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Amaç
MADDE 1

 1. Bu kuralların amacı; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

 1. Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

Tanımlamalar
MADDE 3

 1. Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları mmotutkunlari.com'u ifade eder.
 2. Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

Üyelerin sorumluluğu
MADDE 4

 1. Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.
 2. Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
MADDE 5

 1. Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuki uyuşmazlıklarda MMO Tutkunları'nın sorumluluğu
MADDE 6

 1. 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7

 1. Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;
 2. Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;
üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
MADDE 9

 1. Her üye; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.
 2. Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
MADDE 10

 1. Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:
  • a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
  • b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
  • c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik
Hacking haberleri ve paylaşımı
MADDE 11

 1. Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.
  • a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler.

 2. Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
İleti yazma şekli
MADDE 12

 1. Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.
 2. Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.
 3. Konu başlığı içeriği özetleyen nitelikte olmalıdır. Konu içeriği ile ilgili alakasız başlık kullanmak yasaktır.
 4. Bu kuralların yanında ekstra olarak yönetim ekibi forum düzeni için mevzuat yayınlayabilir. Mevzuata göre verilecek hükümler bağlayıcıdır.
 5. Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
MADDE 13

 1. Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz, ticari eylemde bulunulamaz.
 2. Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz, ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.
 3. Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

Yanlış kategoride açılan konular
MADDE 14

 1. Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.
 2. Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Üyelik bilgilerinin paylaşılması
MADDE 15

 1. Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;
hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
MADDE 16

 1. Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı; hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;
üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
MADDE 17

 1. Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.
 2. Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek, içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.
 3. Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2. fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.
  • a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, [email protected] e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
  • b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.
 4. Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır
Suçlamanın kanıta dayanması
MADDE 18

 1. Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırıcılık ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
 2. Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
MADDE 19

 1. Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:
  • a) Avatar
  • b) İmza
  • c) Üye profil kısımları
  • d) Forum geneli mesajlaşma alanları
  • e) Hikayeler
 2. Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
MADDE 20

 1. Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;
üye 1 ila 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Birden fazla üyeliğe sahip olunması
MADDE 21

 1. Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz.Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar
MADDE 22

 1. Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.
 2. Site genelinde veya üyelerin profil kısımlarında spam niteliği taşıyan web sitesi ve ürün tanıtımı yapılamaz.
 3. Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır. Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde en az 5 gün en fazla da sınırsız olmak kaydıyla forumdan uzaklaştırılır. Spam yaptığı gerekçesi ile sınırsız uzaklaştırılan kullanıcı stopforumspam gibi spamcıların bulunduğu havuza eklenir.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
MADDE 23

 1. Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
 2. Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolandırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

Kullanıcı Adı Seçimi
MADDE 3-24

 1. Foruma kayıt olmak için seçeceğiniz takma adınız (nickname) şu kuralları ihlal etmeyecek şekilde seçilmelidir.
  • a) Küfürlü kelimelerin kullanılması yasaktır. (İngilizce veya türkçe fark etmez. Kısaltmalar dahil)
  • b) Genel forum kurallarının 13. maddesinin 1. ve 2. fıkrası,19. maddenin 1. fıkrasını ihlal etmemelidir.
  • c) Forumda görevli olan yöneticilerin isimlerine benzer isimler seçmek yasaktır. Örn: Whistle123 gibi.
  • d) Tanınmış şirket ve/veya website isimlerini kullanarak hesap açmak yasaktır. Örn: nutella, turktelekom vs.
 2. Yukarıdaki fıkrayı ihlal eden üyelik sahibi önce yeni bir takma ad seçmesi için uyarılır. Eğer dönüş olmuyorsa hesabı banlanır. (1. fıkra a, b, ve d bentleri ihlal edilmişse hesap silinir.)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI

Satış konularının kasten engellenmesi
MADDE 24

 1. Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.
 2. Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Başkasına ait ticari malların satışı
MADDE 25

 1. Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain) ve bu kurallarda yazılı olmayan ticari değerlerin satılması halinde;
satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Açıkça sömürüye sebebiyet veren sözleşmeler
MADDE 26

 1. Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.
 2. Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.
 3. Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Reklam verenlerin hakları
MADDE 27

 1. Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez, bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.
 2. Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ila 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka platformlara ait üyeliklerin ve veri tabanının (database) satışı
MADDE 28

 1. Forumda Adsense, Gittigidiyor ve Adwords gibi tıklama başı, gösterim bazlı ve satış ortaklığına sahip webmasterlara yönelik büyük reklam platformlarının üyelikleri satılamaz.
 2. Forumda yapılan database (veritabanı) satışlarında üye; bu veritabanının kendisine ait olduğunu ispatla mükelleftir. Bu tip değerler Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla satış konusu olabilir.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı haller sergileyen üye 2 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Satım / takas konusu değerin belirliliği ve hak sahipliği
MADDE 29

 1. Forumda satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.
  • a) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.
 2. Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Açık artırma usulü
MADDE 30

 1. Açık artırma yoluyla hizmet, ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.
 2. Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.

Alıcıya özel hazırlanan değerler
MADDE 31

 1. Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz, kullanımına sunulamaz.
  • a) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.
  • b) Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.
 2. Bu maddenin 1. fıkrası ile 1. fıkranın a ve b bentlerindeki yükümlülüğe uymayan üye; 30 ile 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Haksız rekabet
MADDE 32

 1. Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.
 2. Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır. İhlalin devamı durumda tüm ticaret konuları kaldırılır ve ticaret yapma izni elinden alınır.
 3. Aynı kategori altında bir üye aynı ürünlere ait birden fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.

Bot satışı ve yayın hakları
MADDE 33

 1. Forumda bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve forum kurallarına aykırı davranılamaz.
 2. Satım konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye uyarılır.Bu girişiminin devamı tespit edildiği takdirde üye; forumdan 5 gün süresince uzaklaştırılır.

Ücretsiz hizmet ve ticari değer talep edilmesi
MADDE 34

 1. Forum genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.
 2. Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.
 3. Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır.Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Güvenli ticaret sistemi ve uygulama koşulu
MADDE 35

 1. Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen Ticaret sistemi, forum genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.
 2. Ticaret sistemi 5 TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. İhlallerin devamı durumunda ticaret yapma izni elinden alınır.
 4. Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir bunun harici forum karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.

MADDE 36
 1. Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir herhangi birşekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler minimum 3 gün olmak üzere Moderatörün insitatifinde uzaklaştırma alacaktır sürekli huy haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.

MADDE 37
 1. Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.

MADDE 38
 1. Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, Toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışma (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak) kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler Sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Forumumuza kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını kabul etmiştir..


YUKARIDA YAZILI KURALLAR HARİCİ

MADDE 39
 1. Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan Fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan hertürlü durumda bulunan üyelerin alcağı ceza Yöneticilerin insiyatifindedir.
 2. Forum içerisinde tartışma yaratacak her türlü söylem yasaktır. Detaylar: tıklayın.

MADDE 40
 1. MMO Tutkunları Yönetimi "Oy" ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunuzu bozmak, saygısızca, terbiyesizce yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere Yöneticilerin insiyatifindedir.
 2. Forum özellikleri hakkında görüş sadece öneri bölümünde belirtilebilir. Herhangi bir üye forum özelliklerini kullandığı için suçlanamaz. Eleştirinin içeriği Madde 39 ve bu maddenin birinci fıkrasını ihlal etmeyecek şekilde olmalıdır.
Yönetim Biçimi
MADDE 41
 1. MMO Tutkunları Yönetim biçimi ve kuralları Yönetim Tüzüğü ile Hizmet kuralları ve genel forum kurallarını ihlal etmeyecek şekilde belirlenir. Yönetim tüzüğü için: Yönetim Tüzüğü (PDF)
Ortak Projelerin Yönetmeliği
MADDE 42
 1. MMO Tutkunları tarafından yapılan ortak projelerde Yönetim Tüzüğü ve genel forum kuralları başta olmak üzere kendi iç yönetim tüzükleri olabilir.
 
Geri
Üst