KVKK Aydınlatma Metni

MMO Tutkunları KVKK Aydınlatma Metni

www.mmotutkunlari.com internet forum sitemizde ve tüm alt alan adlarımızda şahsınıza ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerine önem vermekteyiz. Bu bilgilendirme metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile ilgili yönetmelikler, tebliğler ve kurul kararları doğrultusun aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu bilgilendirme metninde; kişisel verilerinizi hangi yöntemle ve hukuki sebeplere dayanarak işlediğimiz ve kullanıcı olarak haklarınızı size beyan eden detaylı bilgilere yer verilmiştir. Metni dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

1. Kişisel Verilerinizin İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında Kanun" kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. Kanun kapsamındaki "kişisel veri" ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait "kişisel veri" tanımlamasının olmadığını bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hukuka uygun, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda güncel bir şekilde işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaca gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce, aydınlatma metnimizi güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.

2. Bilinmesi Gereken Tanımlar

Okumakta olduğunuz bu Aydınlatma Metninde ve Kanun'da yer alan teknik terimlerin daha anlaşılabilir olması adına 6698 sayılı Kanun'a uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda açıklamaya çalıştık.

 • Kişisel veri: Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi.

 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inanları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri vs.

 • Alenileştirilmiş veri: "Herkes tarafından bilinir kılma" anlamına gelen ve 6698 KVKK’nın 5. maddesinde, "kişisel verisi işlenen gerçek kişinin kişisel verilerinin işlenebilmesi için gerekli olan açık rızasının alınması gerekliliği'nin" istisnalarından sayılmıştır.
  Buna göre, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler, ayrıca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen genel ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumlu.

 • Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun'da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye'de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyet vatandaşı gerçek kişi.

 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu.

 • Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 • Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 • Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemi.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Şartlarımız

Kanun'a göre kişisel veriler bazı istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza olmadan işlenebilen kişisel veriler şu şekildedir;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  Gerek 5651 sayılı Kanun'a göre içerik sağlayıcı olmamız sebebiyle doğan yükümlülüklerimiz, gerekse web sitemize üye olmanızla birlikte 6098 sayılı Kanun'a göre kurulan üyelik sözleşmesi kapsamında kanunda yazılı sebeplerle asgari düzeyde gerekli kişisel verileriniz açık rıza olmadan işlenebilir.

 2. Bir sözleşmesinin kurulması veya ifası
  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

 3. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  Gerek adli makamlar gerekse idari makamlar tarafından bilgi ve belge talep edilmesi gibi sebeplerle hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

 4. Alenileştirilmiş veri
  Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda bu verilerin işlenmesi mümkündür.

 5. Hak tesisi, kullanılması ve korunması
  Bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

 6. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak MMOTutkunlari.com'nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

4. İşlediğimiz Kişisel Veriler Nelerdir ve İşleme Gerekçelerimiz Nedir?

Kişisel Verilerinizİşleme AmaçlarımızHukuki Sebepler
T.C Kimlik Numarası, Ad ve Soyad, Doğum Tarihi, E-Posta, Kullanıcı Adı, BiyografiMMOTutkunlari.com forum sitemize üyeliğinizi gerçekleştirmek, bilgilerinizi doğrulamak ve üyelik hesabınızı doğrulayabilmek suretiyle üyelik sözleşmesinin kurulması için asgari seviyede gerekli olması, 5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari makamlar tarafından talep edilmesi durumunda bu yükümlülüğün yerine getirilmesi.Üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, 5651 sayılı Kanun'dan kaynaklanan içerik sağlayıcı Yükümlülülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması, önceden aldığımız açık rızanız.
IP Adresi, İnternet Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan, Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari makamlar tarafından talep edilmesi durumunda bu yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, Üyelerimizi daha yakından tanımaya ve bu doğrultuda web sitemizin altyapısını geliştirmek amacıyla meşru menfaatimizin gerçekleşmesi.5651 sayılı Kanun çerçevesinde içerik sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, önceden aldığımız açık rızanız.
Özel mesaj, özel konuşma grupları, uyarı puanlarıÜyelik hizmetinin ifası, 5651 ve 5237 sayılı kanunlar gereği adli ve idari makamlar tarafından talep edilmesi durumunda bu yükümlülüğün yerine getirilmesi.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, önceden aldığımız açık rızanız.
Profil resmi, sosyal temaslar, resimler, meslek, ilgi alanı, konu ve mesaj altına imzaMMOTutkunlari.com forum sitemizdeki üyelik hizmetinden en üst seviyede yararlanmak amacıyla üye tarafından ihtiyari olarak bu bilgilerin sisteme girilmesi ve alenileştirilmesi.Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesesi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Üyelik girişi gerçekleştirilmediğinde IP Adresi, İnternet Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı gibi kişisel verileriniz anonim olarak işlenmektedir. Bu veriler kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilmeden, web sitemizin alt yapısının güçlendirilmesi, potansiyel üyelerimizi daha yakından tanımak gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda anonim olarak işlenmektedir. Web sitemizi üyelik girişi yapmadan kullanmaya devam etmeniz halinde bu verilerin anonim olarak işlendiğini kabul etmiş sayılırsınız.

5. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında veri sorumlusu olarak kanunda belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimiz, hukuki/ticari çözüm ortaklarımız ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız. Sayılan bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar MMOTutkunlari.com'un denetiminde olup kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda veri güvenliğinize en üst seviye önem gösteriyoruz. Tüm paylaşımlarımız 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yeterli önlemler alınarak ve yeterli koruma sağlanarak paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin yurtiçine aktarılması
  Kişisel verilerinizi web sitemzin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla ve hukuki anlaşmazlıkların yönetilmesi ya da başvurularınızın cevaplandırılması için Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız.
  Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirebilmesi amacıyla idari/adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz bu makamlarla da paylaşılmaktadır.

 2. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması.
  Kişisel verilerinizi, aydınlatma metninde yazılı işleme taahhüdümüz ve ilkelerimiz kapsamında tüm gerekli güvenlik tedbirleri alarak Yurt dışında (Fransa)'da yer alan sunucumuzda saklamak ve yedeklemek için Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız. Bunun yanı sıra reklam anlaşmaları ve ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız.

6. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Veri sorumlusu ve temsilcisi ERAY ÖKSÜZ tarafından Kanun'da yazılı konularda temsil edilmektedir.

Veri sorumlusu ve temsilcisi'ne ait iletişim bilgileri şöyledir:

7. Veri Sahibi Olarak Bilgi Edinme Hakkınız, Başvuru Şekli ve Cevap

7.1. Başvuru ve Esasları

6698 sayılı kanunun 11. maddesine ve 10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ"'e göre veri sahibi olarak veri sorumlusu ve temcilsici vasıtasıyla başvuru hakkına sahipsiniz. Başvuruyu Türkçe yapmak kaydı ile bu haktan yararlanabilirsiniz. Başvuru yaparak aşağıda listelediğimizi yazılı haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.

 • Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

 • İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talepleriniz yerine getirildiğinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.

 • İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin kanunu aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğradığınızı düşünüyorsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize üyelik sırasında girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir.
  Yapacağınız başvuruda;
  • Adınız ve soyadınız
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C kimlik numaranız, yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız.
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
  • Varsa bildirime esas başkaca elektronik posta adresiniz, telefon numaranız.
  • Talep konusu yer almalıdır. Ayrıca, talep konunuza ilişkin bütün bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Yaptığınız başvuru e-posta adresimizie iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kaubl edilecektir.

7.2. Başvurularınıza Cevap

Veri sahibi olarak yaptığınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli ve yeterli her türlü idari ve teknik tedbirlerimiz mevcuttur.

Yaptığınız başvuru neticesinde başvurunuz kabul edilir ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvurunuz en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvuru sonucu; elektronik ortamda, başvurunuzu ilettiğiniz e-posta adresinize gerekçelerimizle birlikte gönderilir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde en kısa sürede talep konusu işlemi hakkında işlemlerin gereğini yerine getirerek bilgi vereceğiz.

8. Yürürlülük

Okumakta olduğunuz bu aydınlatma metni www.mmotutkunlari.com web sitemiz için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup anlaşmazlık halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, gereklilik halinde güncellenecek olup güncellendiğinde sitemizde kayıtlı olan tüm kullanıcılara bildirim gönderilecek yeni kvkk aydınlatma metnine bu sayfadan tekrardan ulaşabilirsiniz.

Geri
Üst